τροχηλατος καδος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

                                   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ

Η εργασία αποσκοπεί στην επισκευή και στην συντήρηση 100 µεταλλικών τροχήλατων κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 1.100 – 1300 λίτρων, της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

Οι κάδοι θα επισκευαστούν κατά περίπτωση, προκειµένου να καταστούν χρηστικοί και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων του Δήμου Πατρέων πριν τη συλλογή τους.

Μετά την επισκευή τους :

 • Οι µεταλλικοί τροχήλατοι κάδοι, χωρητικότητας 1.100 – 1.300 λίτρων, θα έχουν µεγάλη αντοχή, θα είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εµπορικών και βιοµηχανικών απορριµµάτων αστικού τύπου.
 • Θα είναι εύχρηστοι, θα πληρούν διεθνείς εργονοµικούς κανόνες, θα ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήµα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους, θα ανταποκρίνονται προς την Ευρωπαϊκή Νόρµα ΕΝ 840-2/5/6.
 • ∆εν θα καταστρέφονται εύκολα από µηχανικές καταπονήσεις ή και από κακή χρήση και θα δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίµµατα.
 • Θα φέρουν 4 τροχούς ένα σε κάθε γωνία του κάδου, καθώς και συστήµατα ανάρτησης για την ανύψωση και ανατροπή τους, από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς µηχανισµούς απορριµµατοφόρων οχηµάτων και πλυντηρίων κάδων.
 • Το κυρίως σώµα των κάδων θα επισκευάζεται µε χαλυβδοέλασµα πάχους 1,5 mm (ανοξείδωτη βαμμένη λαμαρίνα πάχους 1,5 χιλιοστών).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 Οι εργασίες συντήρησης των μεταλλικών κάδων αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Πατρέων, που έχουν υποστεί φθορές λόγω παλαιότητας κυρίως σε συνδυασμό με την κακή χρήση που γίνεται από δημότες (καταστροφή πλαστικών στεγάστρων κ.λ.π) καθώς επίσης και από τη διάβρωση των τοιχωμάτων που  προέρχεται κυρίως από την ανεξέλεγκτη ρίψη ασυσκεύαστων απορριμμάτων μέσα στους κάδους, συνοπτικά θα είναι οι ακόλουθες:

 • Επισκευή των κατεστραμμένων τμημάτων των μεταλλικών τοιχωμάτων από υλικό ιδίου τύπου (ανοξείδωτη βαμμένη λαμαρίνα πάχους 1,5 χιλιοστών),
 • Τοποθέτηση νέων στεγάστρων (καπάκια) από πλαστικό υλικό, τα οποία θα είναι σύμφωνα προς την Ευρωπαϊκή Νόρµα ΕΝ 840-2/5/6, η εργασία περιλαμβάνει την τοποθέτηση ελατηρίων κομπλέρ σετ καπακιού (Τελάρο καπακιού, Σωλήνα Φ16 καπακιού 1μ., μασκούλα στήριξης καπακιού 2 τεμ. κ.λπ.)
 • Αντικατάσταση των κατεστραμμένων τροχήλατων μερών των κάδων με αυτά που θα διαθέσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 • Αντικατάσταση των κατεστραμμένων βάσεων στήριξης των τροχών Θα υλοποιηθούν εργασίες επισκευής (όπου χρήζει αντικατάσταση) στις σκάφες (πάτοι των κάδων)
 • Αντικατάσταση ωστηρίων ανύψωσης του καπακιού των κάδων.
 • Υδροβολή για καθαρισμό – Απολύμανση των κάδων,  
 • Υδροβολή προετοιμασία για βάψιμο.
 • Βάψιμο κάδου με χρώμα πράσινο (σε συνεννόηση με την υπηρεσία) 300 °C
 • Τοποθέτηση των ειδικών ανακλαστικών (Σήμα νυκτός 2 τεμ.) καθώς και τοποθέτηση του λογότυπου του Δήμου (σε συνεννόηση με την υπηρεσία)
 • Ρετουσάρισμα κάδων από τρακαρίσματα
 • Καλυμπράρισμα των κάδων
 • Κάθε άλλη εργασία απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των κάδων.

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για την ποιότητα των εργασιών της για ένα (1) έτος ακόµη, µετά την παράδοση των επισκευασμένων κάδων, σύµφωνα µε την ημερομηνία και τον αριθµό επισκευής (παράδοσης) του κάθε κάδου. Εκτός από τις ρήτρες εγγυήσεων, η εταιρεία μας  είναι υποχρεωµένη να επισκευάζει ξανά τους κάδους που παρουσιάζουν προβλήματα, που αποδεδειγμένα οφείλονται στην κακή ποιότητα των εργασιών μας και όχι σε άλλους παράγοντες, όπως ζημιά από βανδαλισμό ή κακή μεταχείριση. Αυτές οι επισκευές δεν θα χρεώνονται ως επιπλέον εργασίες και θα πραγματοποιούνται και πάλι µε ευθύνη του αναδόχου και µε ανανέωση της εγγύησής τους.

 

 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Δεν έχει δικαίωµα η εταιρεία μας, να προβάλλει αδυναµία έγκαιρης παράδοσης, επικαλούµενη τυχόν δυσχέρειες που ανάγονται σε υποκειµενικούς λόγους, γιατί η προσφορά μας υποδηλώνει πως είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε την εργασία στα χρονικά όρια και στην συχνότητα που ορίζει η σύµβαση. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στην παρούσα µελέτη. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η παροχή του συνόλου των ποσοτήτων, θα ανταποκριθούμε στην απαίτηση του Δήμου. Η εργασία θα γίνει µε τους όρους της τεχνικής περιγραφής. Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στην προσφορά μας, θα είναι απολύτως όµοιες και µε τα ίδια χαρακτηριστικά µε εκείνες που θα παραδώσουμε. Εγγυόμαστε το σταθερό και αµετάβλητο της συµφωνηµένης τιµής, ανεξάρτητα αν στο  χρονικό διάστηµα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της εργασίας υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά την παραλαβή των κάδων θα είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί έλεγχος για την αντοχή τους. Η πραγματοποίηση των δοκιµών θα γίνει από προσωπικό που θα διαθέσει η ∆/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού µε την εποπτεία της Επιτροπής Παραλαβής. Σε περίπτωση που η επισκευή δεν ανταποκρίνεται στις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος, τότε η εταιρεία μας θα παραλάβει τους κάδους, να τους επισκευάσει µε δικά μας έξοδα σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και τις υποδείξεις της επιτροπής παραλαβής και να τους παραδώσει. Η παραλαβή των κάδων προς επισκευή, η μεταφορά τους από και προς τις εγκαταστάσεις μας, καθώς και η παράδοση των επισκευασμένων κάδων στον ίδιο χώρο θα γίνεται µε ευθύνη και έξοδα μας. Ο χώρος συγκέντρωσης των κάδων θα μας υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία.