σκιπ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεχνικές Προδιαγραφές container 5m3

 Οι κάδοι είναι  µεταλλικοί ανοικτού τύ̟που χωρητικότητας από 5m3 μεχρι 12 m3 και  έχουν την δυνατότητα µεταφοράς µ̟αζών – ογκωδών αντικειµένων . Αποτελούν το ιδανικό µέσο για την συγκέντρωση και α̟ποθήκευση διαφόρων οικιακών ογκωδών αντικειµένων και µ̟αζών α̟πό οικοδοµικές και χωµατουργικές εργασίες. Οι κάδοι 5m3 είναι µονό̟λευρα ανοιχτοί και η τροφοδοσία τους µε α̟πορρίµµατα  είναι δυνατή µόνο α̟πό την µία ̟πλευρά. Οι κάδοι  είναι συμβατοί µε τα συμβατικά οχήματα συλλογής και μεταφοράς εφοδιασμένα µε µηχανισµό φορτοεκφόρτωσης µε το σύστηµα αλυσίδας .Γι αυτον τον σκο̟πό αυτό να φέρουν τις απαραίτητες διατάξεις για τις διαδικασίες ασφαλούς φορτοεκφόρτωσης, ώστε να ε̟πιτυγχάνεται ταχεία και εύκολη σε χειρισµό η συλλογή των συγκέντρωσης των υλικών (βαση προτυπου DIN 30720). Εξασφαλίζεται ε̟παρκές ̟περιθώριο ωφέλιµου φορτίου για την οδική µεταφορά µιας ικανο̟ποιητικής ̟ποσότητας υλικών, λόγω των περιορισµών του Κ.Ο.Κ για µέγιστο ε̟πιτρε̟τό µικτό φορτίο οχηµάτων. Εξασφαλίζουν την µέγιστη αντοχή τους σε χρήση και στο χρόνο. Εχει ληφθεί ειδική µέριµνα στον σχεδιασµό και την κατασκευή για την οµοιόµορφη και οµοιογενή κατανοµή των µηχανικών ιδιοτήτων σε κάθε σηµείο. Οι διαστάσεις και ο εν γένει σχεδιασµός της κατασκευής διασφαλίζουν άριστες µηχανικές ιδιότητες και υψηλή αντοχή σε ̟παραµορφώσεις και στρεβλώσεις.

 Η κατασκευή των µεταλλικών container είναι καλά µελετηµένη, και στιβαρή. Ο κάδος – container είναι κατασκευασµένος από χαλύβδινα ελάσµατα τύ̟που ST 37, για τον πυθµένα 4 χιλιοστα και  στα πλευρικά τοιχώµατα 3 χιλιοστα. Οι άξονες για την συνεργασία µε τον γάντζο του µηχανισµού ανατρο̟πής είναι από υλικό ST 52 . Τα πλευρικά του τοιχώµατα φέρουν οριζόντιες ενισχύσεις. Επιπλεον για την το̟ποθέτηση του ενός κάδου µέσα στον άλλον,τοποθετηται 2 λαμες σε κάθε πλευρα ως µέσα στηρίξεως. Για την κατάλληλη ενίσχυση όλης της κατασκευής στα πλευρικά τοιχώµατα   πλαισιώνονται µε µορφοδοκό διατοµής Π ενδεικτικών διαστάσεων 100x50x3mm ώστε να αντέχουν στις κατα̟ονήσεις κατά την φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και ανατρο̟ή του.  Όλη η κατασκευή του κάδου και τα σηµεία στηρίξεως εναρµονίζονται µε DIN 30720. Στο ε̟πάνω άκρο τους (χείλος) και καθ’ όλο το µήκος τους τοποθετηται µορφοδοκό διατοµής Π 100x50x3mm. Εχουν κεντρικά στο κάτω µέρος του άξονα Φ45mm συγκολληµένο µε δύο τριγωνικά ελάσµατα  του τοιχώµατος και ενισχύσεις µεταξύ τους για την αρ̟παγή και την ανατρο̟πή του container απο τον γάντζο ανατρο̟πής του οχήµατος συλλογής και µεταφοράς. Ο ̟υθµένας του κάδου είναι από έλασµα λαµαρίνας ̟πάχους 4χιλιοστών-mm. Διαθέτει ικανο̟ποιητικό αριθµό µικρών ο̟πών για την α̟πορροή των υγρών. Εχει χαµηλό κέντρο βάρους για ασφάλεια στην εκκένωση.  Τα ̟πλαϊνά τοιχώµατα να διαθέτουν ειδικά συγκολληµένα άγκιστρα στερέωσης καλύµµατος του φορτίου του container για την συγκράτηση των υλικών κατά την µεταφορά τους.  Οι κάδοι έχουν τη δυνατότητα µεταφοράς τους τον ένα µέσα στον άλλο.

 Οι διαστάσεις της σκάφης να είναι ενδεικτικά: • Μήκος : 3,40 m – 3,60m • Πλάτος: 1,60m – 1,80m • Ύψος: 1,30 – 1,50m • Βάρος: 600 – 700 κιλά • Όγκος: ̟5 m3.

Τιµή µονάδος 1000,00 + φπα